TEAM BOND JAPAN ADVANCEMENTS – JUNE 2010

TEAM BOND JAPAN ADVANCEMENTS

JUNE 2010

CONGRATULATIONS!

New International Diamond

Hifumi Sugano

New Presidential Diamonds

Noboru Yamashita

Keiichi Sugano

Kayo Fukuhara

New Diamonds

Hirokatsu Watanabe

Michiko Takenouchi

Kenji Fukuhara

Akemi Yamashita

Sako Zenzaburo