Category: Kayo Fukuhara

Kayo Fukuhara
JAPAN
PRESIDENTIAL DIAMOND

7 News, Akemi Yamashita, Hifumi Sugano, Hirokatsu Watanabe, Kayo Fukuhara, Keiichi Sugano, Kenji Fukuhara, Michiko Takenouchi, Noboru Yamashita, Sako Zenzaburo

TEAM BOND JAPAN ADVANCEMENTS – JUNE 2010

TEAM BOND JAPAN ADVANCEMENTS JUNE 2010 CONGRATULATIONS! New International Diamond Hifumi Sugano New Presidential Diamonds Noboru Yamashita Keiichi Sugano Kayo Fukuhara New Diamonds Hirokatsu Watanabe Michiko Takenouchi Kenji Fukuhara Akemi Yamashita Sako Zenzaburo